SBC Community Forums

Global platform to promote social entrepreneurship through education, research, and advocacy

Groups Forums EMI Nhật Bản – Case Writing Phân tích “Mô hình khoảng trống tác động” đối với case EMI Reply To: Phân tích “Mô hình khoảng trống tác động” đối với case EMI

  • Kim Minh

    Member
    April 16, 2023 at 10:02 pm

    Em dùng 5 Whys: Ô nhiễm, giảm năng suất, giảm giá trị<=phun hóa học<= sâu bệnh hại tàn phá<=người dân chưa có kiến thức kỹ thuật, chưa có công nghệ<= vấn đề giáo dục, truyền thông

    Theo em thì Social Challenge là như thế, còn root cause là vấn đề giáo dục, truyền thông. Không biết có đúng ko ạ?