Basic info

First Name

Lan

Last Name

Chu

User name

chulanphuong2019

Country

Vietnam

Full name

Chu Thị Lan Phương

Phone

(+84)943839196

Bio

About

+    15 năm là chuyên viên chính tại Bộ Tài chính chuyên về chính sách tài chính, chính sách thuế, tham gia các đoàn đàm phán về FTA, ngành hàng. Chuyên gia tài chính về lĩnh vực môi trường, giao thông, y tế, giáo dục …. Chuyên gia kinh tế về cơ chế ưu đãi thuế, tài chính đối với công nghiệp, nông nghiệp,… Chuyên gia kinh tế về cơ chế ưu đãi tài chính, thuế đối với ngành nghề, địa bàn ưu đãi…

+    5 năm là quản lý cao cấp tại Công ty RSM VN về kiểm toán, tư vấn thuế, tài chính, tái cơ cấu, M&A

+    Giám đốc phụ trách mảng quan hệ chính phủ của Công ty RSM VN

Giám đốc phụ trách mảng tư vấn chiến lược, thực hành ESG, CBAM, IREC, tín chỉ carbon,… tại RSM VN

Education

§Master of Financial Management, Bordaux 4, France, 2013
§Certified Transfer pricing and BEPS (Base erosion and profit shifting), 2017
§Certificate of Banking Management, AUF, 2003 .

Certifications

§Master of Financial Management, Bordaux 4, France, 2013
§Certified Transfer pricing and BEPS (Base erosion and profit shifting), 2017
§Certificate of Banking Management, AUF, 2003 .