Groups Forums EMI Nhật Bản – Case Writing Phân tích “Mô hình khoảng trống tác động” đối với case EMI

 • Kim Minh

  Member
  April 16, 2023 at 10:02 pm

  Em dùng 5 Whys: Ô nhiễm, giảm năng suất, giảm giá trị<=phun hóa học<= sâu bệnh hại tàn phá<=người dân chưa có kiến thức kỹ thuật, chưa có công nghệ<= vấn đề giáo dục, truyền thông

  Theo em thì Social Challenge là như thế, còn root cause là vấn đề giáo dục, truyền thông. Không biết có đúng ko ạ?

 • Kim Minh

  Member
  April 16, 2023 at 10:10 pm

  Em đang tham khảo dữ liệu của WB ạ

Log in to reply.