Courses

Courses in English

Course SBC101
Course SBC102
Course SBC103
Course SBC104
Course SBC101

Principles of Social Innovation

 • Workload: 1.5 credits
 • Period: self-paced
 • Registration: any time

Course SBC102

Principles of Business Model Innovation

 • Workload: 1.5 credits
 • Period: self-paced
 • Registration: any time

Course SBC103

Principles of Social Business Execution

 • Workload: 1.5 credits
 • Period: self-paced
 • Registration: any time

Course SBC104

Principles of Social Business Acceleration

 • Workload: 1.5 credits
 • Period: self-paced
 • Registration: any time

Cursos de español

Curso SBC101
Curso SBC102
Curso SBC103
Curso SBC104
Curso SBC101

Principios de  innovacn social

 • Carga de trabajo: 1,5 créditos
 • Período: a su ritmo
 • Inscripción: en cualquier momento

Curso SBC102

Principios de  innovación en  modelos de negocio

 • Carga de trabajo: 1,5 créditos
 • Período: a su ritmo
 • Inscripción: en cualquier momento

Curso SBC103

Principios de  ejecución de Negocios Soicales

 • Carga de trabajo: 1,5 créditos
 • Período: a su ritmo
 • Inscripción: en cualquier momento

Curso SBC104

Principios de  ejecución de Negocios Soicales

 • Carga de trabajo: 1,5 créditos
 • Período: a su ritmo
 • Inscripción: en cualquier momento

Môn học bằng tiếng Việt

Môn SBC101
Môn SBC102
Môn SBC103
Môn SBC104
Môn SBC101

Kiến thức cơ bản về Đổi mới xã hội

 • Khối lượng  : 1,5 tín chỉ
 • Thời gian: tự do
 • Đăng ký: bất cứ lúc nào

Môn SBC102

Kiến thức cơ bản về Đổi mới mô hình kinh doanh 

 • Khối lượng : 1,5 tín chỉ
 • Thời gian: tự do
 • Đăng ký: bất cứ lúc nào

Môn SBC103

Kiến thức cơ bản về Thực hiện khai kinh doanh xã hội

 • Khối lượng : 1,5 tín chỉ
 • Thời gian: tự do
 • Đăng ký: bất cứ lúc nào

Môn SBC104

Kiến thức cơ bản về Nhân rộng ảnh hưởng xã hội

 • Khối lượng : 1,5 tín chỉ
 • Thời gian: tự do
 • Đăng ký: bất cứ lúc nào