Dự Án: VƯỢT QUA GIỚI HẠN

Mục đích chính của dự án “VƯỢT QUA GIỚI HẠN” là hỗ trợ người chấn thương cột sống hòa nhập cộng đồng như những công dân độc lập tự tin vào bản thân và sức mạnh của chính mình thông qua các hoạt động thể thao với 3 mục tiêu chính:
Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức và hiểu biết về chấn thương cột sống cho người khuyết tật, thành viên gia đình, cán bộ địa phương và cộng đồng nhằm hỗ trợ họ hòa nhập cộng đồng.
Mục tiêu 2: Tăng cường chương trình phục hồi chức năng thông qua chương trình tập luyện thể thao cho người chấn thương cột sống để họ trở nên tự tin và độc lập
Mục tiêu 3: Đa dạng hóa mô hình sinh kế cho người chấn thương cột sống nhằm hỗ trợ họ duy trì thu nhập và chất lượng cuộc sống của gia đình.